Curses

Classificació Reglament Novetats Foro Patrocinadors Home Correo
Reglament 2.009      

Reglamento 2.009     

 

CALENDARI:

CURSA

ORGANITZA

LLOC

DATA

12 Hores de Ponts

PONTS SLOT (Santi Herreros)

Ponts

21 - 22 Març 2.009

12 Hores de Barcelona

TIM COMARCA (Daniel Bisbal)

Igualada

15 - 16 Maig 2.009

12 Hores Ciutat de Banyoles
"Memorial Miquel Castanyer i Dolors Formatger"

BANYOLES SLOT (Esteve Brugué)

Banyoles

25-26 Juliol 2.009

12 Hores Fira de Mont-roig

SLOT MONT-ROIG (Santi Torá)

Mont-roig del Camp

19 - 20 Setembre 2.009

12 Hores Gran Premi Vila d'Aitona

DAYTONA.CAT (Joaquim Llinas)

Aitona

21-22 Novembre 2.009

REGLAMENT: La participació a la cursa implica l'acceptació dels reglaments Esportiu i Tècnic del RESISCAT.

INTERPRETACIÓ: Els casos no previstos i dubtes interpretatius als reglaments esportiu i tècnic seran resolts pel Comitè tècnic format pels Assessors de la Coordinació del RESISCAT que assisteixin a la cursa.

INSCRIPCIONS: S'efectuaran dins de la  data límit establerta per a pagar per l'Organitzador de la prova, els imports pagats en concepte d'inscripció a la prova confereixen la reserva de la plaça per la prova a la que correspongui i en cas de no poder assistir a la prova i avisant amb anterioritat de 2 setmanes d'antelació es pot recuperar el 100% del import de l'inscripció, passant aquest temps i anterior a l'ultima setmana es tornarà tan sols el 50% de l'inscripció, passant aquest temps no es tornarà cap import.

S'estableix un període de preferència per les inscripcions dels 3 equips components del pòdium de la prova anterior del RESISCAT, en el cas de la primera cursa de la temporada pues els 3 millors classificats de la temporada 2.007. Els criteris per a fixar el import dels Drets d'inscripció s'estableix a principi de temporada pel RESISCAT. Excepte en els casos en que se obsequií als participants amb un cotxe commemoratiu de la prova, els drets de inscripció seran 80 €/equip.

Qualsevol consulta sobre les curses del campionat la podeu fer a www.resiscat.com.

 

REGLAMENT ESPORTIU

1. HANDICAP: S’estableix un handicap per als 10 primers equips (i tots els membres dels equips individualment) classificats en cada cursa, consistent en la obligatorietat de canviar de Marca/Fabricant de cotxe durant les dues pròximes curses a disputar. Es seguirà la següent estructura:

- El Handicap es personal de cada pilot i acumulatiu. A cada cursa es portarà un control exhaustiu dels pilots que tenen el handicap. Si un cop disputada la cursa es pot comprovar que algun pilot no ha complert amb el seu handicap, es sancionarà al seu equip amb la pèrdua de tots els punts que hagin obtingut com a equip i de forma individual per a cada pilot que ho composa.

- Per a que un equip hagi de canviar de cotxe en la següent cursa, haurà de comptar amb un pilot que tingui handicap.

- En el  cas que un equip tingui diferents pilots amb diferents handicap, no podran utilitzar cap de les marques que tinguin, o sigui que s’acumula el handicap de tots els pilots.

2.- VERIFICACIONS: Les verificacions es portaran a terme abans de començar la cursa, en un lloc preparat per a tal fi. El temps de muntatge del motor i pneumàtics, que seran entregats per l’organització serà de 15 minuts. En aquest temps han d'haver entregat el cotxe totalment muntat, només a manca de tancar la carrosseria. Només es permetrà l’accés a verificar a un membre per equip, i amb les eines estrictament necessàries, es a dir no es permetrà l'entrada de cap caixa de eines a la zona de verificació. Les eines necessàries son: tornavisos, claus allèn, clavador extractor de pinyons, peu de rei, planxa de suport cotxe per muntar-ho i comprovar com queda.

L'organització comptarà amb la col·laboració, no obligatòria, de membres dels equips que estiguin al davant de la classificació o els millors classificats en les anteriors curses, des de la coordinadora es demana la màxima disponibilitat, implicació  i col·laboració per a aquest fet.

Una vegada passat aquest temps per muntar el cotxe a verificació i si aquest no a estat entregat, aquest passarà a estar en poder de l'organització i no començarà la cursa. Una vegada es comenci la prova es podrà continuar el muntatge per part del equip i la verificació per part de l'organització.

Tot el que fa a líquids lubricants, grassa, additius varis noi seran admesos, tan sols estaran permesos els que l'organització aporti per aquest us.

3.- INICI CURSA: Es col·locaran els cotxes que estiguin verificats a pista i es donarà 5 minuts de temps amb anterioritat a l'inici de la cursa, poden aprofitar aquest temps per a acabar de muntar el cotxe, sempre sota supervisió i previ avis de l'organització.

Un cop realitzada la prova dels 5 minuts, els organitzadors retornaran els cotxes un altre cop al punt de sortida, durant aquest temps de proba dels cotxes no es podrà realitzar cap ajust ni modificació. Únicament si l'equip ho desitja podrà realitzar canvi de motor, prèvia comprovació de tots els reglatges i material per que no es produeixi cap modificació excepte la substitució del esmentat motor.

Es donera inici a la cursa, els equips que ho desitgin podran aturar-se a realitzar els ajusts que creguin necessaris durant el temps de cursa, al mateix temps que els equips que no van acabar de muntar el cotxe durant el temps de verificacions mes el temps de prova dels vehicles, podran continuar amb aquest per començar desprès la cursa.

L'ordre dels canvis de carrils venen determinats de la següent manera:

circuit de 16 carrils:   1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2

4.- REPARACIONS: Les reparacions i canvi de pneumàtics es realitzaran durant la durada de la mànega, davant d'un membre de la organització a un lloc preparat a l'efecte, mai en temps de canvi de pista ni fora d'aquest lloc.

5.- EMPAT: En cas d'empat a la cursa en coma i fracció de coma, es consultarà la millor mànega de l'equip en nombre de voltes i, si persisteix l’empat, la segona millor i així successivament.

6.- AVARIES TÈCNIQUES: En cas de avaria de la pista, es pararà la cursa fins la seva reparació. La Direcció de cursa determinarà en aquests casos com prosseguir la cursa i la conveniència de compensar, si cal, a l' equip afectat, per a la qual cosa comptaran amb l'assessorament d'un membre de l'equip de Coordinació del RESISCAT. En cas de parar-se la cursa pel que desprès resulti una avaria del comandament o del cotxe del pilot que ha demanat la neutralització, el seu equip serà penalitzat d'acord amb el que disposa el punt 8 de aquest reglament.

7.- RECLAMACIONS: Si un equip inscrit desitja formalitzar una reclamació per la verificació d'algun cotxe participant, o pel que consideri injusta la aplicació o inaplicació del present reglament, haurà de fer-la per escrit i signada pel seu Capità o Director Tècnic. Haurà de venir acompanyada per un dipòsit de 30 € i caldrà que es faci abans del termini màxim de 10 minuts posteriors a la finalització de la competició. Si prosperés la reclamació, el dipòsit serà retornat al reclamant.

8.- INFRACCIONS I SANCIONS: Per tal de garantir els mateixos criteris sancionadors a les diferents proves del Campionat, se estableix, tant per a les infraccions de caire esportiu com per a les de caire tècnic, sancions. Totes aquelles infraccions no previstes, queden a criteri de l'organitzador de la cursa, la seva tipificació i sanció mitjançant un annex que prèviament a la seva publicació, serà sotmès a l'aprovació de la Coordinació del RESISCAT. L'Organitzador, haurà de comptar amb l'autorització del Delegat del RESISCAT a la cursa per imposar una sanció en aplicació del present reglament.

8.1. Esportives.

A) Infraccions Lleus:

Infracció

Sanció

Retard injustificat a la entrega del cotxe a verificar

Avis/5 volt per minut

Passar-se del temps reglamentari per muntar el cotxe a les verificacions ( 15 minuts )

Avis/acabar de muntar el cotxe durant la prova

No dur la acreditació o no estar acreditat al recinte

Avis/10 voltes

Deficiència a la tasca de Comissari (adormir-se, parlar per mòbil...)

Avis/10 voltes

Molestar als pilots rivals de forma reiterada

10 voltes

No omplir la fulla la fulla de pilots de la manega abans que comenci aquesta

Avis/5 voltes

B) Infraccions Greus:

Infracció

Sanció

No aturar-se a reposar el aleró o altres peces obligatòries del cotxe abans d’un màxim de cinc voltes, a partir de l’avís del Director de Cursa

20v + no corrent

Pèrdua de peces a reposar i no disposar de recanvi per a reposar-les

20v + no corrent/
per màniga

Incompareixença a la tasca de Comissari

20v + no corrent

Fer aturar la cursa de forma injustificada

25 voltes

No respectar la proporció entre pilots als relleus del equip

no compten les voltes del relleu infractor

No omplir la fulla la fulla de pilots de la manega abans que comenci aquesta, amb reiteració

10 voltes/cada reiteració el doble de voltes

C) Infraccions Molt Greus:

Infracció

Sanció

Manca de educació i/o respecte envers altres participants/ organització

Exclusió

Infracció de les normes fixades quant a menjar, beure o fumar

Exclusió

8.2 Tècniques.

A) Infraccions lleus: La sanció que correspon a aquests defectes consisteix en el avís i rectificació del defecte al presentar el cotxe a verificar.

- Eixos fora de mida
- Muntatge de un element no homologat.
- Llandes sense tapaboques en el cas que el tinguin de dur.
- Carrosseria que no arribi al seu pes de sèrie.
- Cables sense funda o incompleta

B) Infraccions greus: La sanció corresponent a aquestes infraccions, consisteix en 5 voltes de penalització a Classificatòria, 25 voltes en cursa de 12 Hores i no existirà avis.

- No rectificació de qualsevol defecte lleu observat i avisat a verificació.
- Presentar a verificar un cotxe amb tres o més defectes lleus.
- Manipulació del cotxe fora del lloc de reparació en cursa o fora del temps de cursa (entre manegues).
- Carrosseria o xassís manipulats.

C) Infraccions molt greus: La sanció que correspon a aquestes infraccions és la exclusió immediata de la cursa, tot i que, a criteri de la organització, és commutable per la de permetre la participació de l’equip, però sense puntuar ni constar a cap classificació.

- Pneumàtics antireglamentaris o tractats
- Acumulació de dues sancions greus (esportives i tècniques).
- Substitució de la carrosseria.

9.- COMPOSICIÓ DELS EQUIPS. Els equips hauran de estar composats per un mínim de 3 i un màxim de 4 pilots. Si per alguna circumstancia algun equip no compleix aquest requisit, podrà participar a la prova però no tindrà dret a puntuar. Els equips es veuran integrats per les següents figures:

PILOT: Tots els integrants de l’equip hauran de fer de pilot, excepte en el cas previst per als directors tècnics i/o esportius. Serà requisit imprescindible que els pilots d’un mateix equip corrin el mateix número de mànegues, excepte si la Organització de la Cursa estableix en les normes particulars una tolerància, que mai no podrà ser superior a una mànega de diferencia entre el pilot que més en corri i el que menys. L’ordre el fixarà lliurement l’equip, notificant-ho prèviament a la Direcció de cursa, per facilitar la identificació dels pilots i el control de aquesta norma. La no observació d’aquesta proporció comportarà la imposició de sanció greu, a no ser que es trobi produïda per causes de força major, casos en els quals quedarà a criteri de la Direcció de Cursa atorgar permís especial per a vulnerar-la. El pilot no pot abandonar el seu lloc de pilotatge sense autorització de la organització, així com tampoc poden accedir a la zona de pilots altres membres de l’equip, per tal d’evitar conductes que puguin molestar als seus rivals.

COMISSARI: Tots els pilots participants hauran de fer, al moment en que siguin requerits per Direcció de Cursa, les funcions de Comissari. Només poden fer de comissaris els pilots, ningú més. Les funcions d’un comissari son les següents:

Col·locar els cotxes accidentats novament a pista.

Retirar de la pista restes de cotxes accidentats o objectes que puguin interferir el normal desenvolupament de la prova.

Per a la col·locació dels vehicles, cal seguir el següent protocol:

Primer es retiraran els vehicles accidentats perquè no entorpeixin a la resta de participants. Els vehicles es retornaran a la pista, essent el vehicle causant de l’accident l’últim a ser col·locat. Per a posar els cotxes, el comissari haurà de vigilar que no vingui cap altre vehicle que pugui ser afectat per la col·locació a la pista de cotxes accidentats. Els vehicles accidentats es col·locaran sempre procurant no entorpir la cursa dels altres participants i evitant sempre que sigui possible fer-ho a una corba i en la màxima brevetat possible.

CAPITÀ: cada equip nomenarà prèviament a l' inici de la cursa un Capità, que pot ser un dels pilots integrants o bé el propi Director Tècnic o Esportiu, i serà el portaveu de l' equip davant la organització i el responsable immediat dels actes dels seus companys. Serà l’únic interlocutor vàlid de l' equip, qui serà cridat per Direcció de cursa per a verificar, juntament amb un mecànic, etc.

DIRECTOR TÈCNIC/ESPORTIU: A més a més, prèvia notificació a la Direcció de cursa, pot existir la figura de Director Tècnic i/o Esportiu que podrà obtenir acreditació per accedir al Pit Lane i fer tasques de mecànic, però no de pilot ni de comissari. En el supòsit que un equip designi un Director de equip (tècnic o esportiu) que no sigui alhora pilot.

MECÀNIC: Pot desenvolupar les tasques de mecànic qualsevol dels pilots integrants del equip o el Director Tècnic que no sigui pilot. En el acompliment de la seva tasca només podrà accedir a la zona de Pit Lane per a dur a terme l’assistència tècnica necessària per al vehicle, i si circumstancialment es troba pilotant podrà fer de mecànic algun company de equip o si esta fent de comissari, podrà ser substituït a la seva tasca de comissari o be un altre company de equip fer la tasca de mecànic. S’admet inclòs que un component de un altre equip desenvolupi aquestes funcions.

10.- CATEGORIES: Seran campions de Catalunya els vencedors de la categoria Absoluta. Enguany existeixen també altres trofeus, com el Trofeu a la millor decoració, a la volta ràpida, a copa Ninco, segons s’especifica en cada cas. En la categoria absoluta puntuen tots els pilots.

11.- PUNTUACIÓ: A cada cursa de què consta el campionat s’atorgarà la puntuació en categoria absoluta als 32 primers equips classificats segons es descriu a la taula següent. Quan una cursa, pel motiu que fos, tingués una durada inferior al 50% de la prevista, caldrà repetir-la, perquè puntuí. Si supera l’equador i acaba abans de la seva durada prevista, la classificació vàlida a tots els efectes serà la existent transcorregut el 50% de la cursa. Al acabar la temporada, per establir la classificació final per pilots, es descarta la meitat del resultat amb menys puntuació, tant a categoria absoluta com a les Copes.

ABSOLUTA:  

1er classificat

50 Punts

9è Classificat

28 Punts

17è Classificat

16 Punts

25è Classificat

8 Punts

2ón Classificat

45 Punts

10è Classificat

26 Punts

18è Classificat

15 Punts

26è Classificat

7 Punts

3er Classificat

40 Punts

11è Classificat

24 Punts

19è Classificat

14 Punts

27è Classificat

6 Punts

4rt Classificat

38 Punts

12è Classificat

22 Punts

20è Classificat

13 Punts

28è Classificat

5 Punts

5è Classificat

36 Punts

13è Classificat

20Punts

21è Classificat

12 Punts

29è Classificat

4 Punts

6è Classificat

34 Punts

14è Classificat

19 Punts

22è Classificat

11 Punts

30è Classificat

3 Punts

7è Classificat

32 Punts

15è Classificat

18 Punts

23è Classificat

10 Punts

31è Classificat

2 Punts

8è Classificat

30 Punts

16è Classificat

17 Punts

24è Classificat

9 Punts

32è Classificat

1 Punt


COPA MARCA/TROFEUS ESPECIALS:
 

1er Classificat

10 Punts

5è Classificat

4 Punts

2ón Classificat

8 Punts

6è Classificat

3 Punts

3er Classificat

6 Punts

7è Classificat

2 Punts

4art Classificat

5 Punts

8è Classificat

1 Punt

12.- PREMIS: Segons els següents criteris:

Trofeus Equips: Els tres primers equips guanyadors de cada prova, tindran els seus trofeus proporcionats per l’organització de la cursa. Al final del Campionat els pilots millor classificats tindran trofeus corresponents al final de temporada i obsequis per determinar.

Participants: A cadascuna de las proves es farà sorteig de obsequis dintre dels que no s’hagin endut res duran la prova. Els guanyadors dels obsequis nomes els poden aconseguir una vegada, per mirar que durant la temporada quedi la cosa repartida.

COPA NINCO: Es disputarà seguint les especificacions del reglament tècnic però amb els models de la Marca NINCO. Al moment de tancar el present Reglament, els models homologats disponibles son els que apareixen al reglament Tècnic. Per gentilesa del Fabricant hi haurà premi, encara per determinar, per als primers equips classificats a final del campionat.

PREMI SLOTING PLUS: Per gentilesa del fabricant, els tres primers equips participants de la jornada del dissabte i del diumenge, es a dir 6 equips en total, que tinguin el cotxe muntat amb la mecànica de Sloting Plus, rebran uns lots de material de la mateixa marca com a premi. Aquest cotxes seran controlats durant les verificacions per mirar que es compleix aquest requisit.

PREMIS FINAL DE TEMPORADA: Tindre’n 3 classificacions diferenciades entre elles:

  • Pilots: Els tres millors classificats al final de la temporada tindran els seus trofeus acreditatius, tenint en compte el sistema de puntuació del apartat 9 d’aquest reglament i descomptant els resultats al mateix indicats.

  • Equips: Els tres millors classificats al final de la temporada tindran els seus trofeus acreditatius, tenint en compte el mateix sistema de puntuació del apartat 9 d'aquest reglament i descomptant els resultats al mateix indicats, com a si d’un pilot mes es tractes. La formació dels pilots que composa'n els equips pot ser variable permeten incorporacions i canvis encara que a partir de la segona cursa almenys a de quedar algun pilot de les anteriors proves. El nom del equip es te que mantenir durant tota la temporada.

  • Escuderies: Las tres millors escuderies al final de la temporada tindran el seus trofeus acreditatius, tenint en compte la suma dels punts de fins a 3 equips com a màxim. Tindran aquesta possibilitat tant clubs ó botigues que defensin un conjunt d’equips.

 

REGLAMENT TÈCNIC

50. INTRODUCCIÓ: Poden participar models de cotxes a escala 1:32 que reprodueixen cotxes de les categories de GT's i Lemans Prototips. Els models i marques de cotxes, són limitats als establerts en el catàleg del present Reglament tècnic. El criteri per a escollir-los és que siguin produïts per un patrocinador del campionat i admetin motors de caixa llarga.

Tots els cotxes que hagin de ser homologats hauran de passar una valoració prèvia per part de la coordinadora i els seus assessors.

51. NORMES BÀSIQUES DE PARTICIPACIÓ: No s'admetrà la participació d'un cotxe, carrosseria o xassís que hagi participat a la mateixa cursa en una mànega disputada anteriorment, de la mateixa manera que no s'admet la participació d'un mateix pilot que, havent participat amb un equip a la mànega del dia anterior, per exemple, pretengui fer-ho inclòs a un altre equip a una mànega posterior de la mateixa cursa, ni tampoc de cap pilot que no havent superat la qualificació amb un equip, s’alineï en un altre equip que s'hagi aconseguit classificar per a la final.

52. COMANDAMENTS. La connexió serà la indicada anticipadament a les normes particulars de cada cursa i s'efectuarà mitjançant "bananes" ó "jack estèreo", podent-ne utilitzar tot tipus de comandament existent al mercat, sempre i quan no incloguin elements electrònics que potenciïn la corrent que arriba al cotxe. Els comandaments podran ser verificats en qualsevol moment de la cursa per part de la Direcció de cursa. S'admeten els comandaments electrònics.

53. COTXES HOMOLOGATS. A la següent relació s'especifiquen els cotxes admesos per a disputar el campionat. Las novetats dels cotxes seran homologades desprès de 1 mes d'aparèixer al mercat. Els cotxes corresponen a les marques patrocinadores del campionat: Ninco, Cartrix, Fly, Slot.it, Spirit, Hobby Slot, Avant Slot, Nsr, Reprotec, Sloter, Slot Diver, Sloting Plus, JP Slot, MB, MSC, Scaleauto, Sideways i Scalextric.

MARCA

MODEL

CARTRIX:

Honda NSX

NINCO:

Mc Laren F1 GTR

 

Toyota Supra

 

Honda NSX

 

Ferrari F50

 

Mosler MT 900

 

Nissan 350 Z

 

Ferrari 360 GTC

  Ascari
  Porsche 997
  Lamborghini Gallardo
  Lexus SC430
  Acura

FLY:

Porsche 911 GT1 Evo2/Evo2R/Evo2RS/Evo3

 

Saleen Ford S7 R/02R

 

Ford Capri R Turbo R

 

Lola B98/10 R

  Ferrari F40 Racing

REPROTEC:

Nissan 390 R

SLOT.IT:

Audi R8C

 

Nissan 390 R

 

Mc Laren F1 GT-R

 

Mercedes Sauber C-9

 

Porsche 962

 

Porsche 956

 

Jaguar XJR-9

 

Lancia LC-2

  Ferrari F-40

SPIRIT:

Reynard 2 KQ

   

Dallara Oreca

  Courage C65
  Peugeot 406 Silhouette
  Porsche 936 cd

HOBBY SLOT:

Courage C60

AVANT SLOT:

Audi R-10

  Pescarolo C60
  Peugeot 908 HDI

SCALEAUTO:

Toyota Gt-one

NSR:

Mosler

SLOTER:

ZyteK

SCALEXTRIC:

Audi R8

MB:

Pagani Zonda F 2005

  Ferrari F-430
SIDEWAYS: Riley MKxx

54. MOTOR: Seran aportats per la Organització del tipus anomenat caixa llarga, i assignats per sorteig entre els equips participants. Es publicaran les dades acreditatives que garanteixin la similitud de prestacions entre tots ells desprès de finalitzada la cursa.

Es permet la fixació del motor al xassís amb cinta i/o substàncies adherents, però sense excessos. Igualment també amb els cargols adients per a aquelles bancades que ho admetin.

55. RECANVIS HOMOLOGATS: El recanvi homologat és únicament el corresponent a fabricants de marques patrocinadores ó col·laboradors del Campionat. A mesura que aparegui nou material compatible amb el present reglament s'anirà incorporant, previ estudi de la seva disponibilitat al mercat de un mes anterior a la propera cursa i adequació tècnica al present reglament.

Les marques homologades son les següents: Ninco, Cartrix, Fly, Slot.it, Spirit, Hobby Slot, Avant Slot, Nsr, Reprotec, Sloter, Slot Diver, Sloting Plus, JP Slot, MB, MSC, Scaleauto, Sideways i Scalextric.

56. CARROSSERIA: De plàstic rígid, amb tots els seus elements obligatoris per iniciar o romandre en cursa, que seran tots els que el fabricant proporcioni de sèrie, no es pot manipular, tot i que es pot prescindir d’antenes, retrovisors, neteja parabrises i enganxi de remolc.

El Cockpit o safata de pilot, ha de ser l’original subministrat pel fabricant i només s’admetrà la seva substitució per safates y/o vidres de lexan comercialitzats per marques patrocinadores ó col·laboradores del campionat sempre que siguin específicament destinades a la marca i model utilitzat.

Peces obligatòries: Tant l’aleró com l’arc de seguretat (en el cas de les barquetes), son imprescindibles en tot moment. S’admet encolar-los per a prevenir la seva pèrdua, de forma que no perjudiqui la estètica del vehicle. En cas de pèrdua, despreniment o trencament, es precís aturar-se abans de 5 voltes per col·locar-lo al seu emplaçament o reparar-lo sense que sigui precís l’advertiment de Direcció de Cursa, no esta permès encintar aquestes peces abans de començar la cursa. Si durant el transcurs de la prova es perd, si que llavora'ns es permetrà enganxar amb cola ó cinta, sense excessos i sense deteriorar l'estètica del vehicle, o sigui que s’haurà de col·locar amb  la mateixa posició que tenia abans d’haver caigut.

La pintura i decoració de la carrosseria es lliure i recomanable, igual que l’ús de dorsals, però no s’admetran carrosseries transparents o translúcides, amb trossos de cinta, ni tampoc pintades pel seu interior.

57. XASSÍS: El proporcionat per el fabricant, de sèrie o com a recanvi del model, sense cap modificació excepte les establertes a l’apartat 57a.

a. Es permet: Eliminar rebaves perimetrals sense excessos i sense que això modifiqui les mesures originals del xassís i la bancada.

b. La bancada serà subministrada per algun dels fabricants homologats i compatible amb el model de cotxe triat, sense modificacions. I en aquest mateix cas en trobarien les suspensions, que aniran a la posició i funcionament previst pel fabricant. La regulació de la basculació entre la bancada i el xassís es de lliure reglatge, a fi efecte de millorar les capacitats dinàmiques del vehicle.

58. PNEUMÀTICS: Els del darrera seran proporcionats per la Organització i els del davant hauran d’acomplir les següents condicions:

a. Hauran de ser de goma negra i cobrir la totalitat de la banda de rodadura de la llanta.

b. Es permet llimar, rebaixar, i dibuixar, sempre que es puguin reconèixer i siguin rodons, totalment plans i en paral·lel respecte de la superfície de la pista, mai cònics.

c. No es permet alterar llurs propietats mitjançà cap procediment químic ni de altra naturalesa, excepte els explícitament autoritzats en el punt anterior.

d. L’únic material per netejar, tant pneumàtics, com trenetes, serà proporcionat per cada organització.

59. LLANDES: La mesura del diàmetre pot oscil·lar entre els 14,5 (llanta petita) i els 18 mm (llanta gran). Hauran de ser iguals almenys 2 a 2 en disseny i diàmetre, es a dir a un mateix eix, totes dues iguals. Dit d’altra forma, és permès muntar llantes diferents en l’eix davanter i al de darrera.

60. EIXOS: En cap cas l’eix complet muntat amb pneumàtic, pot sobresortir de la carrosseria

61. COIXINETS: S’autoritzen coixinets a boles. El seu emplaçament serà el previst pel fabricants, podent-ne fixar amb substàncies adherents.

62. PINYONS: Es necessari que s’utilitzin segons les especificacions del fabricant. En cap cas es permet l’ús d’un pinyó que comporti la modificació de la corona.

63. CORONES: Sense cap tipus de modificació impròpia del seu desgast natural per l’ús.

64. CABLES I TRENETES: Els cables hauran de conservar la seva funda i no han d’interferir al lliure moviment de l’eix davanter. Es permet fixar-los al xassís amb cinta i/o substàncies adherents, sense excessos.

65. GUIA: Serà subministrada per algun dels fabricants homologats i compatible amb el model de cotxe triat. S’haurà de fixar a l’emplaçament previst pel fabricant. Nomes es permeten les modificacions indicades als següents punts:

65.1 Es permet rebaixar la pala en un mil·límetre com a màxim per la banda inferior així com la reducció del gruix de la pala per evitar que s’enganxi a l’interior del carril.

65.2 Es permet rebaixar en aquell punt que impedeixi ficar la guia al xassís i per permetre que tanqui bé la carrosseria, nomes amb lo just i necessari, sense excessos.

66. IMAN: Cal suprimir l'imant a tots els cotxes que el duguin. Queda també prohibit l’efecte imant a qualsevol altre element del cotxe, excepte del propi del motor del cotxe.

67.- ALTRES:

67.1.- Totes les modificacions del vehicle i manipulació dels seus elements no previstes en el present reglament tècnic queden totalment prohibides.

67.2.- Verificacions:

Seran verificats tots els cotxes participants prèviament a la cursa. A més a més, a criteri de la organització, es podrà verificar qualsevol cotxe participant durant la cursa entre mànegues i després de la cursa.

 

Coordinació del Campionat:
Slot Terrassa, Banyoles Slot, Slot Mont-roig, Daytona.cat